Circulaire economie en circulair bouwen

Een Circulaire Economie is een wereld zonder afval, waarin we onafhankelijk zijn van primaire grondstoffen en fossiele energie en waarin grondstoffenkringlopen worden gesloten. Deze wereld willen we in 2030 gerealiseerd hebben. Daarom adviseren wij organisaties bij het opstellen van andere businessmodellen op basis van leen- en leaseconstructies in plaats van op basis van bezit. En door organisaties te ondersteunen bij het ontwerpproces waarbij uitgangspunten zoals flexibiliteit, demontage gemak en efficiënt en milieuvriendelijk materiaalgebruik leidend zijn. Bovendien is het belangrijk dat de producent verantwoordelijk blijft voor het product en de gebruikte materialen. De materialen die we gebruiken, moeten traceerbaar zijn en blijven.

Onze werkwijze

Bij aanbestedingen is duurzaamheid steeds vaker doorslaggevend. Soms weegt het criterium duurzaamheid wel 40% mee bij de score voor de Economisch Meest Voordelige Inschrijvings (EMVI-score). Primum helpt u om de vertaling te maken van uw duurzaamheidsbeleid naar concrete maatregelen. Dat kunnen aanpassingen zijn die verder gaan dan de standaardoplossingen en dus fors gunningsvoordeel opleveren. Denk aan de materiaalkeuze van een infrawerk, of een andere manier om transport te regelen.

Door samen met Madaster het Materialenpaspoort te ontwikkelen en in te zetten voor objecten, realiseren we dat grondstoffen traceerbaar blijven, de restwaarde van het object vooraf beter in kaart gebracht kan worden, de circulariteit van het object in kaart wordt gebracht en dat grondstoffenkringlopen worden gesloten.

Een andere manier om impact te realiseren is het verduurzamen van uw product en productieketen. Dit kan vanuit eigen visie of om uw doelstellingen te halen die rollen uit de CO2-Prestatieladder. Maar welke keuzes volgen hieruit voor uw producten? Kan u met minder materiaal uw product maken, of is er een alternatief materiaal? Door het uitvoeren van een ketenanalyse of een levenscyclusanalyse kunnen wij ook in dit proces ondersteunen. De productoptimalisaties die hieruit rollen, zorgen dat uw product beter aansluit bij het ideaal van de circulaire economie en u kostenvoordeel oplevert.

We kunnen u helpen bij:

Het maken van een Madaster Materialenpaspoort
Het maken van DuboCalc-ontwerpen
Het invullen van een Economisch Meest Voordelige Inschrijving-plan (EMVI)
Het maken van ketenanalyses of levenscyclusanalyses (LCA)
 

emma2.jpg
Emma Klamer

emma.klamer@primum.nl
+31 6 1055 8871