Duurzame gebiedsontwikkeling

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Vanaf 2021 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) hoort daarbij en geeft een duurzaam perspectief op onze leefomgeving. Hiermee kunnen we inspelen op de grote uitdagingen die voor ons liggen zoals klimaatverandering, de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie. Primum helpt gemeenten om nu al invulling te geven aan de NOVI, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatveradering, duurzame energie en levenskwaliteit. Hierbij houden we rekening met de vier prioriteiten die in de NOVI gesteld worden:

 1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie. Thema’s die hierbij spelen zijn aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. Hier horen maatregelen bij zoals zorgen voor voldoende groen en ruimte voor wateropslag in steden. Daarbij moet Nederland in 2050 een duurzame energievoorziening hebben, zoals energiewinning uit windmolens, zonnepanelen en andere vormen van energiewinningen.
 2. Duurzaam economisch groeipotentieel. Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende economie in 2050. Op een effectieve wijze invulling geven aan Levenskwaliteit is hierbij belangrijk: een leefomgeving die de inwoners voorzieningen biedt op het gebied van wonen, bewegen, recreëren, ontmoeten en ontspannen.
 3. Sterke en gezonde steden en regio’s. Er is in stedelijke regio’s meer ruimte nodig voor wonen en werken. Tegelijkertijd spelen andere thema’s zoals leefbaarheid, klimaatbestendigheid, veiligheid en goede bereikbaarheid en toegankelijkheid een belangrijke rol. Alvorens stedelijke gebieden kunnen groeien en ontwikkelen, moeten de randvoorwaarden voor die thema’s duidelijk zijn.
 4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. De NOVI schetst een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector. Nederland moet namelijk koploper worden in de duurzame kringlooplandbouw. Naast een goed verdienmodel, spelen duurzaamheidsthema’s zoals biodiversiteit, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en waterkwaliteit een belangrijke rol. 

Invulling geven aan NOVI

De uitvoeringsagenda die bij de NOVI hoort is nog niet afgerond. Toch willen overheden zoals gemeenten graag nú al invulling geven aan de NOVI en hun beleid hier alvast op aanpassen. Primum ondersteunt overheden hierbij. Dit doen wij met verschillende diensten:

 Duurzame en gezonde gebiedsontwikkeling – met name voor nieuwbouw ontwikkelingen
 Integrale Duurzame Wijkaanpak – met name voor bestaand bebouwd gebied
 

Binnen deze diensten zetten wij onze expertise en een grote set aan instrumenten in om samen met de opdrachtgever tot een goed advies te komen.

Expertise:

 • Circulariteit, circulair bouwen;
 • Klimaatadaptatie;
 • Biodiversiteit;
 • Natuurinclusief ontwikkelen en bouwen;
 • Gezond stedelijk leven.

Instrumenten:

 • De Omgevingswijzer;
 • Het Ambitieweb;
 • De CO2-Prestatieladder;
 • DuboCalc;
 • LCA en LCC voor gebouwen;
 • GIS;
 • Energiescenario’s, inclusief WKO advisering;
 • BREEAM gebiedsontwikkeling;
 • GPR gebied;
 • Maatregelendatabase met meer dan 500 duurzaamheidsmaatregelen.

 

Duzan Doepel - Doepelstrijkers architecten
"Onze uitwerking van de energievisie voor Kustplaats IJmuiden aan Zee, met als doel een klimaatneutraal gebied te ontwikkelen, heeft bijgedragen aan het uitwerken van een bredere duurzaamheidsvisie voor het gebied. Een visie die mensen kunnen ervaren en die bijdraagt aan de levenskwaliteit voor bewoners en bezoekers van Kustplaats IJmuiden aan Zee. De opgeleverde stukken zijn direct bruikbaar geweest als input voor het fasedocument voor de verdere ontwikkeling van het gebied."