Transitievisie Warmte

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente in 2021 een transitievisie warmte moet hebben opgesteld. Maar wat houdt dit eigenlijk in? 

In de transitievisie warmte wordt een tijdspad vastgelegd waarop wijken van het aardgas af gaan. Voor wijken waarvan de transitie voor 2030 is gepland, worden in de visie ook de potentiële alternatieve energie-infrastructuren vastgelegd zoals bijvoorbeeld een warmtenet of elektrische oplossingen. 

Wij begeleiden gemeenten met deze opgave door te onderzoeken welke alternatieve energiebronnen het meeste kansrijk zijn voor welke wijken en wanneer de transitie per wijk kan gaan plaatsvinden.

Hoe pakken we dit aan?

1. Uitgangspunten bepalen en stakeholderanalyse
Allereerst moeten de uitgangspunten en de rollen van alle betrokkenen helder zijn en worden vastgelegd. Oftewel welke doelstellingen zijn er, wat behelst de ruimtelijke opgave en wie krijgt er te maken met de transitie.

2. Wijkanalyse en kosten-batenafweging per wijk
Hierbij kijken we ook naar lopende en toekomstige initiatieven en projecten. Door deze mee te nemen in ons tijdspad kunnen we de overlast voor bewoners tot een minimum beperken (zie hiervoor ook onze Integrale Duurzame Wijkaanpak).

3. Alternatieve warmtebronnen per wijk in beeld brengen

4. Wijken prioriteren met behulp van stakeholdersessies

5. Opstellen uitvoeringsagenda

Ook in het opstellen van een Transitievisie Warmte werken we aan een haalbaar en concreet advies voor een duurzamere wereld.

 

Voor meer informatie over de Transitievisie Warmte kun je contact opnemen met: 

Eva2.png
Eva de Ruiter

eva.deruiter@primum.nl
+31 6 1270 5970

Charlotte-Kiep-03 - vierkant.jpg
Charlotte Kiep

charlotte.kiep@primum.nl
+31 6 8289 1894