7 januari 2021

2021: Wat komt er op ons af?

Een nieuw jaar! Wordt het een kanteljaar? Bij Primum gaan we er alles aan doen. En met de ontwikkelingen die er aan komen, gaan we positief het nieuwe jaar in. In deze blog hebben we de belangrijkste ontwikkelingen voor 2021 op een rij gezet.

2021 roadmap1.jpg

Aardgasvrije wijken

In 2021 moeten 50.000 bestaande woningen van het aardgas gehaald worden, is de ambitie van het huidige kabinet. Ook mogen 75% van alle nieuwbouwwoningen die tot eind 2021 worden opgeleverd, geen aardgasaansluiting meer hebben. Vóór 2030 moet dit aantal zelfs groeien naar 200.000 per jaar, zodat de uitstoot van CO2 tegen die tijd in ieder geval 49 procent minder is dan in 1990, de afspraak op basis van het Klimaatakkoord van Parijs.

Hoe gaan wijken over van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en koken? Eind 2021 leveren gemeenten een plan op voor het aardgasvrij maken van wijken, in de vorm van een Transitievisie Warmte.
De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak en bevat een wijk-voor-wijkstappenplan die alle partijen houvast geeft voor de planning.

Regionale Energie Strategieën (RES)

De Regionale Energie Strategieën (RES) moeten op 1 juli 2021 versie 1.0 hebben vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen. Hierna start de uitvoering.

In 2020 is voor elke RES regio een concept bod ingediend. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt onafhankelijke analyses en rekent de plannen door. De uitkomsten van de analyses worden gebruikt voor de concept RES. Dat wordt de RES 1.0.

Na 2021 herijkt iedere energieregio elke 2 jaar de RES op grond van nieuwe inzichten, innovaties of ervaringen. Zo ontwikkelt de RES zich stapsgewijs. De RES richt zich op het jaar 2030 en waar mogelijk op 2050. Dat geeft alle partijen die betrokken zijn inzicht in wat er in de toekomst op hen afkomt.

Bijna Energie Neutraal (BENG)

BENG is een nieuwe manier van werken van ontwerpen en uitvoeren in de bouw. Alle professionals in de nieuwbouw krijgen ermee te maken: van stedenbouwkundigen, architecten, aannemers en installateurs tot projectontwikkelaars en gemeenten. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Die eisen vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Nederland stapt hiermee af van de huidige Energieprestatie coëfficiënt (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen.

CO2 heffing Industrie

Vanaf 1 januari dit jaar komt er een CO2-heffing voor bedrijven met uitstoot uit hun broeikasgas, lachgas-, of afvalverbrandingsinstallatie. Deze heffing komt naast de aanpak die al bestond voor grotere industriële bedrijven en voorschrijft aan welke uitstoot-voorschriften installaties moeten voldoen. De heffing geldt alleen voor bedrijven die met hun CO2-uitstoot boven een bepaald gemiddelde uitkomen. Dat is de zogeheten ETS-benchmark: de gemiddelde uitstoot van de best presterende bedrijven in Europa in de betreffende sector. Meer over CO2-heffing lees je op de website van Natuur & Milieu. https://www.natuurenmilieu.nl/themas/energie/projecten-energie/het-klimaatakkoord/co2-heffing-voor-de-industrie/

EU Green Deal

De Europese Commissie publiceerde in oktober 2020 haar strategie voor een renovatiegolf. Met tal van maatregelen en fondsen wil zij het percentage renovaties aan gebouwen en woningen in de Europese Unie verdubbelen. Deze strategie is één van de pijlers van het Europese Klimaatplan: de European Green Deal. De Europese Commissie zet een aantal van de aangekondigde maatregelen volgend jaar om in wetgevingsvoorstellen. Zo staat een herziening van de Energie Prestatie van Gebouwen Richtlijn (EPBD) gepland voor 2021. Er komt dan ook een voorstel voor minimale energieprestatienormen.

PFAS en stikstof

In het voorjaar van 2021 worden de PFAS-regels definitief vastgesteld en wordt voor bouwers en baggeraars duidelijk hoe ze grond, die poly-en perfluoralkylstoffen (PFAS) bevat, mogen gebruiken of vervoeren. Eerder in juli 2020 zijn de regels tijdelijk verruimd, waardoor bouwactiviteiten weer (deels) werden hervat.

In oktober 2020 maakte het kabinet bekend dat het tussen 2021 en 2030 een miljard euro extra uittrekt om de bouw uit het slop te trekken. Een half miljard van het geld gaat naar schonere vrachtwagens en machines, zodat de bouw en sloop minder stikstof uitstoten. De andere helft van het bedrag blijft nog even op de plank liggen. Dit kan voor de bouw of andere stikstofmaatregelen worden ingezet.

Wat nog niet van start gaat: strengere norm voor Milieu Prestatie Gebouw score

De norm voor milieuvriendelijk bouwen, de zogeheten MPG, wordt niet per 1 januari aangescherpt. Voor nieuwe woningen en gebouwen moeten bouwers en architecten sinds 1 januari 2018 een milieuprestatieberekening (MPG) maken. De norm ligt nu op een MPG van 1,0 en zou per 1 januari 2021 worden aangescherpt naar 0,8. Dat gaat niet door in verband met het uitstel van de Omgevingswet. Wanneer de aanscherping wel plaatsvindt, is nog onduidelijk. Waarschijnlijk wordt dit voorjaar het nieuwe moment van inwerkingtreding gekozen.