14 april 2016

Blog levenskwaliteit deel 1

Duurzame ontwikkeling om levenskwaliteit te waarborgen

Duurzame ontwikkeling gaat over de instandhouding van verschillende vormen van kapitaal zodat de behoeften van de huidige generatie voorzien kunnen worden, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties in gevaar worden gebracht. Hiermee wordt bijgedragen aan het behoud van levenskwaliteit in de maatschappij.

Een belangrijk en breed geaccepteerd concept op het gebied van duurzaamheid is de ‘triple bottom line’ van John Elkington (1997). [1] Hierin wordt duurzaamheid onderverdeeld in drie dimensies (people, planet en profit) refererend aan het sociale, economische en milieu aspect van duurzaamheid. Daarnaast wordt er bij duurzame ontwikkeling gefocust op het voorzien van behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen, zowel hier als in andere delen van de wereld. [2]

Een ander overkoepelend concept, waar steeds meer aandacht voor komt, is levenskwaliteit. Er is nog geen algemeen aanvaarde definitie van levenskwaliteit. [3] Wel is duidelijk dat het gaat over subjectieve waarden als geluk, welzijn en de vrijheid om eigen keuzes te maken. In deze context lijkt het ook niet wenselijk om een vaste definitie van levenskwaliteit te hanteren, maar is het juist interessant om ieder zijn eigen invulling hieraan te laten geven.

Waarom zouden we kijken naar levenskwaliteit?

Onze overtuiging is dat iedereen een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wil behalen. Onderstaand figuur laat zien dat verschillende vormen van kapitaal bijdragen aan de kwaliteit van leven. Dit betekent dat duurzaamheid direct gerelateerd is aan de kwaliteit van leven, wat het voor iedereen interessant maakt om levenskwaliteit te bekijken vanuit een duurzaamheidsperspectief.

Figuur 1. Kwaliteit van leven in relatie tot kapitalen [4]

Levenskwaliteit heeft betrekking op alle dimensies van de triple bottom line, maar wordt onderverdeeld in andere aspecten. De aspecten van levenskwaliteit die wij hanteren zijn inkomen, huisvesting, gezondheid, opleiding, werk en persoonlijke activiteiten, politieke participatie, sociale participatie, natuurlijke omgeving en (on)zekerheid. Over enkele weken zullen wij hier een volgende blog plaatsen waarin de verschillende aspecten zullen worden uitgelegd en gerelateerd aan de drie dimensies van duurzaamheid.

Bronnen

[1] Elkington, J. (1997). Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. (p. 402). Oxford: Capstone.
[2] WCED. (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
[3] Robeyns, I., & Van der Veen, R. (2007). Duurzame kwaliteit van leven (p. 11).
[4] CBS. (2014). Monitor Duurzaam Nederland 2014. Den Haag.

Berend Verhulsdonck