1 juli 2016

BLOG LEVENSKWALITEIT DEEL 3

Focus op de essentie

In de vorige blog zijn de verschillende aspecten van levenskwaliteit besproken en gerelateerd aan de drie dimensies van duurzaamheid. Deze inzichten kunnen gebruikt worden om concrete maatregelen te bepalen die bijdragen aan levenskwaliteit. Om de bijdrage van maatregelen in kaart te brengen, bijvoorbeeld om te communiceren naar verschillende stakeholders, moet de impact ervan worden gemeten. Aangezien levenskwaliteit een diffuus begrip is, zoals in voorgaande blog duidelijk is gemaakt, is het wenselijk om focus aan te brengen voordat er concrete maatregelen worden bepaald.

Door te focussen op de meest relevante aspecten en onderwerpen, kunnen uiteindelijk de meest effectieve maatregelen op een project worden toegepast. Zo is de impact op het aspect ‘natuurlijke omgeving’ bij projecten nabij natuurgebieden logischerwijs groter dan bij binnenstedelijke projecten. Dit beïnvloed de project specifieke relevantie van maatregelen. Om deze focus aan te brengen kunnen de enkele basisvragen worden gebruikt [1], zoals hieronder weergegeven en toegelicht:

1. Waarom wil je de impact op levenskwaliteit van het project meten?

Het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen omtrent de reden van impactmeting (bijvoorbeeld communicatie naar stakeholders of om inzicht te krijgen in de effectiviteit van maatregelen) zodat passende indicatoren en meetmethodes gekozen kunnen worden.

2. Wie zijn de stakeholders die een rol spelen in het project?

De belangrijkste stakeholders vanuit het levenskwaliteit perspectief zijn de eindgebruikers. Dit kunnen naast lokale bevolking bijvoorbeeld ook lokale bedrijven of horecaondernemers zijn. Het is belangrijk om hier bewustzijn in te creëren, zodat de impact van activiteiten zo volledig mogelijk afgewogen kan worden.

3. Welke activiteiten worden er ondernomen in het project die maatschappelijke impact hebben en op welke aspecten hebben deze invloed?

Om focus aan te brengen is het belangrijk om een overzicht te krijgen van welke activiteiten op het project impact hebben op levenskwaliteit. Ook is het nuttig om te bekijken welke aspecten het meest relevant zijn op het project, zodat daarop gefocust kan worden.

4. Hoe kan er een positieve bijdrage aan deze activiteiten worden geleverd?

In dit stadium worden er maatregelen bedacht die de impact op levenskwaliteit van het project verbeteren. De maatregelen kunnen worden onderverdeeld in de verschillende fases van het project (ontwerp, realisatie, gebruik, einde levensduur), zodat er per projectfase een specifiek (meet)plan kan worden opgesteld.

5. Welke indicatoren kunnen gebruikt worden om de impact te meten?

Om de impact van maatregelen te meten moeten er indicatoren worden opgesteld.. Wanneer er geen bruikbare indicator gevonden wordt, kan er gekozen worden om de maatregel niet uit te voeren (afhankelijk van het belang van een objectief meetresultaat, zoals besloten bij vraag 1). De geselecteerde indicatoren en maatregelen kunnen vervolgens in een meetplan worden verwerkt.

De belangrijkste uitkomsten die voortkomen uit deze vragen zijn inzicht in de activiteiten en aspecten met de meeste impact en mogelijke indicatoren. Met deze informatie kan verder worden toegewerkt naar een meetplan waarin de maatregelen, specifieke effecten, meetmethodes, meetmomenten en aspecten van levenskwaliteit worden gepresenteerd. De volgende blog, die over enkele weken op deze pagina zal verschijnen, zal gaan over de waarde van levenskwaliteit in de praktijk. Hiervoor zal een betrokken persoon aan het woord komen.

Bronnen

[1] Gebaseerd op en uitgebreid aan de hand van het artikel ‘Voordat je gaat meten’, Karen Maas (2014) in P+. Bedrijven en Sociale ondernemingen: meten van maatschappelijke impact also input voor strategische besluitvorming.

Berend Verhulsdonck