9 december 2020

Gezonde gebiedsontwikkeling: Van landelijke nota naar een lokale aanpak

Het coronavirus maakt dat de focus in Nederland meer dan ooit op gezondheid ligt. Ondertussen neemt ook de aandacht voor gezonde gebiedsontwikkeling toe. In deze tijd leren wij onze leefomgeving weer opnieuw waarderen en groeit het besef dat een goede en fijne (openbare) ruimte bijdraagt aan de levenskwaliteit.

De rijksoverheid benadrukt de impact van (de inrichting van) de publieke omgeving op de gezondheid van haar gebruikers in de Landelijke Nota gezondheidsbeleid 2020-2024. De nota bevat richtlijnen voor het Rijk en gemeenten om Nederland de komende jaren gezonder te maken met een centrale plek voor de fysieke omgeving: Welke keuzes moeten we maken om onze gezondheid blijvend verder te versterken?

Een vaste plek voor gezondheid in beleid

In de Landelijke Nota gezondheidsbeleid is afgesproken dat vanaf 2024 gezondheid een standaard aspect wordt bij belangenafwegingen in het ruimtelijk beleid. Concreet betekent dit dat gemeenten de gebruiker centraal stellen en bewegen en een gezonde leefstijl stimuleren. Bijvoorbeeld door fietsverkeer in en tussen steden te bevorderen, door aantrekkelijk groen aan te leggen, door inclusieve speelplekken te creëren en door klimaatadaptatiemaatregelen zo in te richten dat ze bijdragen aan een gezondere leefstijl. Ook moeten ontmoetingen in de openbare ruimte gemakkelijker worden. Bijvoorbeeld met maatregelen om de veiligheid, toegankelijkheid en sociale cohesie te versterken, of door ontmoetingsplekken en buurtmoestuinen aan te leggen die het contact tussen bewoners stimuleren.

Als gemeente kun je dit beleid vormgeven in je omgevingsvisie en door bijvoorbeeld in tenders voor gebiedsontwikkeling standaard randvoorwaarden en kansen voor gezondheid mee te geven. Net zoals dat gebeurt voor andere thema’s als economie en duurzaamheid.

Een concrete aanpak

Met onze aanpak Duurzame en Gezonde gebiedsontwikkeling en onze Gebiedsscan Gezondheid helpen we gemeenten en ontwikkelaars invulling te geven aan gezondheid in projecten. Op basis van de ambities en de gezondheidsdata op wijk- of gebiedsniveau identificeren we kansen binnen het project. Vervolgens komen we samen met relevante stakeholders en specialisten tot maatregelen waardoor een gebied uitnodigt om meer naar buiten te gaan en te bewegen.

Gezondheid zien wij daarbij als een integrerend thema van je gebiedsontwikkeling. Dat wil zeggen dat het niet los kan worden gezien van andere thema’s zoals biodiversiteit, klimaatadaptatie en natuurinclusief ontwikkelen en bouwen. Het liefst komen we dan ook tot maatregelen die op meerdere thema’s een positieve uitwerkingen hebben. Zo bouwen we aan de beste inrichting van een gebied waar levenskwaliteit écht centraal staat.

Wil je hulp bij het invullen van gezondheid binnen jouw project?

Neem dan contact met ons op!