11 juli 2019

Samen werken aan bouwsector brede afspraken voor circulariteit

Circulariteit bestaat uit verschillende deelaspecten waarbij men het meest denkt aan materialiteit. Circulariteit en circulair bouwen lijken complex, waardoor men drempels ervaart: wat is het en waar moet ik me op richten? Primum wil dit graag doorbreken! Daarom geloven wij dat de volgende aspecten noodzakelijk zijn:

 1. Circulariteit meetbaar maken (inzicht)
 2. Sturen op concrete doelen
 3. Kennis ontwikkelen

Het meten van circulariteit

Vandaag staat punt 1 ‘circulariteit meten (inzicht)’ centraal. Wij merken dat er binnen de bouwsector veel gezocht word naar een gezamenlijk begrip van circulariteit, naar een definitie en naar meetbaarheid. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk partijen en kennispartners de handen ineen slaan om te komen tot:

 1. Heldere definities;
 2. Uniforme meetmethodiek

Hierdoor wordt de impact op circulariteit meetbaar en herleidbaar. Bovendien kunnen we zo onze energie richt op doen en zo meer tempo en impact maken.

Deelname Primum aan Platform CB’23

Primum werkt actief samen met verschillende marktpartijen om te komen tot deze standaarden. Een van de manieren waarop wij hieraan bijdragen is onze deelname aan Platform CB’23. Platform CB’23 heeft de ambitie om vóór 2023 nationale, bouwsector brede afspraken op te stellen ten aanzien van circulair bouwen. Binnen Platform CB’23 zijn drie actieteams: Framework circulair bouwen, Paspoorten voor de bouw en Meten van circulariteit.

Primum neemt deel in het actieteam ‘meten van circulariteit’. Primum collega’s Max en Emma bezochten het  afgelopen jaar de verschillende werkbijeenkomsten om hier input te leveren op hoe circulariteit het beste gemeten kan worden. Binnen de werkgroep is er in verschillende subgroepen gewerkt aan een set kernindicatoren:

 1. Hoeveelheid gebruikt materiaal dat wordt verwerkt in een object (input)
 2. Hoeveelheid beschikbaar materiaal dat na einde levensduur uit een object vrijkomt en geschikt is  voor volgende cyclus (output)
 3. Hoeveelheid verloren materiaal dat na einde levensduur uit een object vrijkomt (output)
 4. Invloed op milieukwaliteit
 5. Hoeveelheid gebruikte bestaande waarde (input)
 6. Hoeveelheid beschikbare waarde voor volgende cyclus (output)
 7. Hoeveelheid verloren bestaande waarde (output)

Adaptief vermogen van gebouwen en objecten

Een (deel)object – we gaan voor het gemak uit van een gebouw - met een hoog adaptief vermogen is gemaakt uit een verzameling bouwmaterialen waarbij het gebouw met een minimum aan aanvullend materiaalgebruik kan worden veranderd zodat het aan andere behoeften voldoet. Hierdoor blijft het gebouw lang waardevol in gebruik, omdat het grootste deel van de materialen en waarde behouden blijft na een levenscyclus. Om inzicht te krijgen in onder andere indicator 4 en 5, is het belangrijk om het adaptief vermogen van een (deel)object te kunnen inschatten.

Primum was betrokken bij het ontwikkelen en beschrijven van de principes die voor een kwalitatieve beschrijving van het adaptief vermogen belangrijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het belang van scenariostudies om in te schatten hoe een (deel)object in de toekomst gebruikt zal worden en wat de implicaties hiervan zijn op het ontwerp.

Download de leidraden CB’23

Vorige week (op 4 juli 2019) zijn de eerste resultaten van de drie actieteams gepresenteerd: een Framework en Lexicon voor Circulair Bouwen en leidraden voor Paspoorten voor de Bouw en voor de Kernmethode voor het meten van circulariteit in de bouw. De leidraden zijn nu ook te downloaden via de website van Platform CB’23. Het actieteam Meten van Circulariteit zal in het najaar verder gaan om nog op meerdere gebieden een verdiepingsslag te realiseren.