5 oktober 2020

Projectreferentie Primum

Schiphol Trade Park – KWS – aanbesteding, duurzaamheidscoördinatie, BREEAM & materialenpaspoort

 

Beschrijving project - torenhoge ambities

Vanaf de aanbesteding van Schiphol Trade Park was duidelijk dat duurzaamheid hét speerpunt is in de ontwikkeling van het gebied. Alle aandeelhouders van Schiphol Trade Park delen een sterke visie op het gebied van duurzaamheid. De gezamenlijke ambitie is dan ook om het meest duurzame, circulaire en innovatieve business park van Nederland te ontwikkelen. Een ontwikkeling waar KWS graag onderdeel van uit maakt, in haar ambitie richting een 100% circulaire infrastructuur in 2040. De werkzaamheden in deze fase bestonden uit het bouw- en woonrijp maken van de eerste kavels en aanleg van de daarvoor benodigde infrastructuur.

Van ambitie naar uitvoering

Primum is vanaf de tenderfase betrokken geweest om met KWS deze ambities om te zetten naar concrete acties en maatregelen in de uitvoering. Door een zeer concrete en vooruitstrevende invulling aan de ambities te geven, zijn we er dan ook in geslaagd om deze tender winnend af te sluiten. Hierbij zijn ook enkele bekende keurmerken en producten ingezet, zoals BREEAM-NL Gebied (Excellent), NL Greenlabel en het Madaster materialenpaspoort. Een duurzaamheidscoördinator van Primum is aangesteld op het project om al deze keurmerken invulling te geven en de hieruit voortkomende verplichtingen en overige maatregelen te begeleiden tot aan de oplevering.

Om aan te sluiten bij de hoge ambities heeft KWS niet alleen duurzame en circulaire maatregelen genomen, maar is ook gekozen voor de inzet van innovatieve producten, zoals biobased bestrating en bebording en hoogwaardig gerecycled asfalt. Er is op het project dus aandacht geweest voor de duurzaamheid van de grootste materiaalstromen, maar ook voor direct hergebruik van vrijkomend materiaal op de locatie. Zo is bijvoorbeeld vrijgekomen hout gebruikt voor de bouw van nestkastjes voor lokale vogelsoorten. Daarnaast zijn grondstoffen vastgelegd in het Madaster materialenpaspoort om verder hergebruik in de toekomst mogelijk te maken. Hierbij is verder gegaan dan enkel het vastleggen van de materialen en hun locatie, maar is ook gekeken naar de totale hoeveelheid hergebruik van materialen binnen het project op basis van informatie uit zogenaamde levenscyclusanalyse (LCA). Op die manier kon een circulariteitsscore voor het gehele project worden berekend van 96%.

 

Communciatie en teamplay

Naast de concrete uitvoering van de maatregelen is op dit project extra aandacht geweest voor communicatie en het delen van kennis. Er was niet alleen een goed gevulde communicatie agenda, er zijn ook interactieve sessies over duurzaamheid georganiseerd. Daarnaast zijn een aantal van de toegepaste materialen in het project tentoon gesteld in C-beta, de lokale circulaire hotspot. Op deze manier konden bezoekers niet enkel het verhaal over de duurzame materialen lezen, maar deze ook zien en voelen.

Door de nauwe samenwerking in zowel het voortraject als in de uitvoering van dit project, is het KWS en Primum gelukt invulling te geven aan de hoge duurzame ambities van Schiphol Trade Park. Daarnaast heeft een directe samenwerking met de BREEAM expert van Schiphol Trade Park er voor gezorgd dat op een snelle en juiste wijze invulling kon worden gegeven aan alle BREEAM credits waarvoor KWS verantwoordelijk was. Het grootste compliment vanuit de klant was dan ook dat nooit het gevoel is geweest dat de collega’s van Primum aanwezig waren als adviseurs, maar dat zij een hecht onderdeel waren van het team.

Mocht jij dus ook op zoek zijn naar betrokken adviseurs die kunnen helpen torenhoge ambities concreet en uitvoerbaar te maken, zoals Carla, Nicoline, Dirk of Bram, neem dan vooral contact met ons op!